I Europa produceras varje år 4,2 miljarder ton massor som ofta betraktas som avfall istället för att återbrukas.

Återbruk från anläggningsarbeten och underhåll av infrastruktur är en dold resurs

Publicerad: 20 Feb 2023
Det är möjligt att minska rå-materialkostnader på uppemot 60 miljarder kronor årligen i Europa genom cirkulär masshantering. Dessutom ger nya cirkulära metoder fördelar i minskade utsläpp. Trots detta sker återbruk av massor i låg grad, både i Sverige och i övriga Europa. Detta visar Sweco i en ny rapport.

Det är möjligt att minska rå-­material­kostnader på upp­­emot 60 miljarder kronor årligen i Europa genom cirkulär mass­hantering. Dessutom ger nya cirkulära metoder fördelar i minskade utsläpp. Trots detta sker återbruk av massor i låg grad, både i Sverige och i övriga Europa. Detta visar Sweco i en ny rapport.

Varje år producerar Europa 4,2 miljarder ton massor bestående av jord, kross och annat material från bland annat anläggningsarbeten och underhåll av infrastruktur. En volym tillräckligt stor för att täcka hela Sverige med ett sex centimeter djupt lager årligen. 

En dold resurs
Trots att det är en dold resurs för återbruk, betraktas massorna ofta som avfall. Faktum är att det finns stora klimatmässiga och ekonomiska fördelar med att återbruka massor. I den nya Urban Insight-rapporten Circular materials in infrastructure – The road to a decarbonised future visar Sweco att det är möjligt att minska råmaterialkostnader på uppemot 60 miljarder kronor årligen genom cirkulär masshantering i Europa.

Sämst på cirkulär masshantering 
Tyvärr är Sverige bland de europeiska länder som är sämst på cirkulär masshantering. Här återbrukas endast en procent av massorna. Skälen är bland andra att Sverige har gott om sten och sand, vilket gör det lätt att använda nytt råmaterial i stället för återbrukat. 
Bristande samverkan inom branschen, långa vägar mellan byggprojekt och få lagringsplatser gör också att nya täkter samt deponi blir enklare alternativ. Dessutom saknas lagstiftning och vägledning kring återanvändning och lagring av massor.
– Den stora mängden byggmassor orsakar onödigt mycket buller, damm och utsläpp, fram­för allt från kostsamma tunga transporter med nytt eller använt material. Denna effekt skulle minska rejält vid en övergång till en mer cirkulär hantering, säger Valon Hasanaj, affärs­enhets­chef Geoteknik och berg på Sweco.

Minskar tung trafik
Enligt branschorganisationen European Aggre­gates Association återbrukas endast sju procent av massorna, trots att det finns en potential till hela 20 procents cirkularitet. Ett välskött system med en högre grad av återbruk, särskilt i tätorter med ytor avsatta för materialhantering, kan bidra till att minska tung trafik. Mark som tas upp av stenbrott och deponier skulle också kunna användas för andra ändamål.
– Bara i Region Stockholm ligger masshantering bakom ungefär 28 procent av länets klimatutsläpp från tunga transporter. Nya cirkulära metoder ger enorma fördelar för klimat, ekonomi och närmiljö. Det är inte hållbart att ta den enklaste vägen och missa konsekvenserna av masshanteringen, säger Valon Hasanaj. 


Valon Hasanaj, affärs­enhetschef Geoteknik och berg på Sweco.

Handlingsplan
För att snabba på detta viktiga skifte har Sweco tagit fram en handlingsplan med tre huvudområden:
• Reglering och vägledning, upphandling och specifikation.
• Samverkan, dataanvändning och digitala verktyg.
• Finansiella instrument och incitament och planering.

Kopiera länk
Copy

Artikelarkiv