Digitalisering av vägsystem skapar mervärden

Publicerad: 26 Jan 2023
I Färdplanen 2022 presenterar Trafikverket 34 konkreta åtgärder som ska öka takten för ett digitaliserat vägtransportsystem.

Digitaliseringen innebär att vägsystem och fordon blir uppkopplade och mer integrerade, vilket kan bidra till minskad klimat- och miljöpåverkan samt ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet. Färdplanen kan skapa ökad samhälls nytta och bidra positivt till svensk industris konkurrenskraft när Trafik verket planerar och genomför innovativa åtgärder på det statliga transportnätet. Den är samtidigt ett värdefullt underlag för dialog med näringslivsaktörer, forskningsutförare och offentlig sektor. Framför allt fokuserar man i Färd planen på åtgärder som kan skapa nytta i ett kort- till medellångt perspektiv och ersätter traditionella ny- och ombyggnadsåtgärder. Ett ökat fokus läggs på möjligheter att fånga och analysera fordonsdata och mobildata på nya sätt. Genom att nya fordon utrustas med sensorer genererar de information om hur transportsystemet används och om anläggningens tillstånd. Det visar status i vägsystemet i realtid och kan användas för att förbättra framkomlighet och trafik säkerhet samt minska miljö- och klimat påverkan.

Sju kluster
De 34 åtgärderna är indelade i 7 kluster:
• Vägtrafikledning.
•  Multimodala resor (består av två eller  flera transportslag) och transporter.
• Anläggningens tillstånd.
• Datadrivet planeringsunderlag.
•  Uppkoppling, geostaket och  avancerade förarstödsystem.
•  Digitaliserat underhåll och byggande  av infrastruktur.
• Digitala triminingsåtgärder. 

Kopiera länk
Copy

Artikelarkiv