Genom att åtgärda tre flaskhalsar i järnvägssystemet skulle sgodsets framkomlighet öka snabbt.

Järnvägsinvesteringar sparar miljarder och minskar utsläppen

Publicerad: 28 Sep 2022
Tågtrafikens utveckling de senaste 20 åren har skapat kapacitetsbrist på Västra och Södra stambanan. Det påverkar negativt det transportberoende näringslivet i Sverige.

I infrastrukturrapporten Bygg Framtiden pekar Green Cargo ut tre åtgärder som snabbt kan öka godsets framkomlighet i befintligt järnvägssystem. Det handlar om att de största flaskhalsarna i systemet åtgärdas, genom att färdigställa dubbelspåret Hallsberg–Mjölby, fyrspåret Malmö–Hässleholm samt bygget av fyrspår Alingsås–Olskroken. 
– Proppar i Väst- och Sydsverige är proppar för norra Sverige. Att snabbt bygga bort flaskhalsar som orsakar kapacitetsbrister skulle ge mycket stora samhällsekonomiska vinster för hela landet, säger Ted Söderholm, vd för Green Cargo i ett pressmeddelande.
I rapporten lyfts även behovet av att anpassa godsbangårdarna för längre tåg och dubbelspår på Norrbotniabanan i så lång utsträckning som möjligt. Green Cargo bedömer att stålexporten på järnväg kommer växa när produktionen blir fossilfri. 

Klimatsmarta värdekedjor 
I rapporten pekar Green Cargo även på att effektiviseringen av transportsektorn, skiftet där mer av det långväga godset flyttas från väg till järnväg, leder till betydande miljöförbättringar. Detta genom minskade utsläpp av växthus­gaser, partiklar och mikroplaster, samt bidrar även till höjd trafiksäkerhet och minskad trängsel på vägarna. 
– Industrins omställning till klimatsmarta värdekedjor går i en rasande takt och det transportberoende näringslivets behov av energi­effektiv och kapacitetsstark logistik är större än någonsin. För att Sverige ska nå klimatmålen och näringslivet ska kunna stärka sin konkurrenskraft krävs snabba åtgärder på järnvägen, säger Ted Söderholm. Dagens kapacitetsbrist i järnvägssystemet, anser han ger allvarliga företagsekonomiska och samhällsekonomiska konsekvenser. Det rör sig om årliga merkostnader i miljardklassen på grund av fördyrade produktionskostnader för godsoperatörer och varuägare. n

Kopiera länk
Copy

Artikelarkiv