Säkerhet är inte bara tekniska aspekter, det är också normer och attityder.

Proaktivt arbete stärker säkerhetskulturen

Publicerad: 11 Sep 2023
Trafikintensiva miljöer är utsatta och riskfyllda arbetsplatser. Trafikverket fokuserar därför på att öka säkerheten vid arbeten på väg för entreprenörer och medarbetare. – Vi jobbar proaktivt för att skapa en säker och trygg arbetsmiljö för all verksamhet inom Trafikverket.

Det säger Monika Rydstedt Nyman, nationell samordnare säkerhetskultur på Trafikverket, och understryker att säkerhetsarbetet har hög prioritet.
– Det gäller att skapa rätt förutsättningar för en säker arbetsmiljö. Vi vill få in rapporter om säkerhetsrisker som upptäcks så att vi kan jobba vidare med dessa, kan föra en dialog på alla nivåer och kan vidta förbättringar, säger Monika Rydstedt Nyman. Hon betonar vikten av att få in rapporter för att kunna ge stöd till både chefer och medarbetare i deras arbete för att skapa en bra säkerhetskultur.
– Säkerhet är inte bara tekniska aspekter, det är också normer och attityder för hur vi ser på säkerhet. Hur vi leder detta arbete är en viktig framgångsfaktor för att få ner olyckskurvan och gå mot en nollvision, fortsätter Monika.

Ska vara en förebild
Rima Hassel, Säkerhetsstrateg Investering på Trafikverket, noterar att säkerhet alltid är en punkt på agendan.
– Vi ska säkerställa vår säkerhetskultur och vara en god förebild. Det bygger på samverkan och en bra dialog, säger Rima. Ur ett verksamhetsperspektiv gör Trafikverket mätningar av säkerhetskultur och mognadsgrad för att se hur man ligger till. Det omfattar allt från ledarskap till alla medarbetare som är inblandade i projekt.
– Vi går ut med en enkät till alla anställda vartannat år för att undersöka vilka frågor som är särskilt viktiga att jobba med. Detta ger en grund för att kunna bedöma vad vi är duktiga på och vad vi behöver förbättra och arbeta vidare med, säger Rima och fortsätter:
– Vår generaldirektör Roberto Maiorana visar ett stort engagemang att vi jobbar med säkerhetskulturen och är transparanta. 


Monika Rydstedt Nyman och Rima Hassel.

Kopiera länk
Copy

Artikelarkiv