Infrastrukturminister Tomas Eneroth presenterade den nationella planen för transportinfrastruktur som innebär satsningar på 881 miljarder kronor.

Rekordsatsning på Sveriges infrastruktur

Publicerad: 28 Sep 2022
Inför sommaren presenterade regeringen de satsningar som planeras för landets transportinfrastruktur under perioden 2022 till 2033.

Totalt innehåller den nationella planen för trans­portinfrastrukturen i Sverige 881 miljarder kronor för att utveckla Sveriges infrastruktur. Den eko­nomiska ramen omfattar 799 miljarder, därut­över tillkommer 82 miljarder från trängselskatt, banavgifter och medfinansiering. 
– Regeringen gör nu den största infrastruktursatsningen någonsin, framhöll infrastruktur­minister Tomas Eneroth när han presenterade den nationella planen.
– Fler kommer kunna ta tåget till jobbet, åka säkert på vägen och skicka gods med sjöfarten. Vi ställer om transportsystemet och driver på den gröna industriella revolutionen med investeringar i hela landet.

Drift och underhåll
Mest pengar i den nationella planen, 437 miljarder kronor, anslås till utveckling av transport+och underhåll och en upprustning av det befintliga järnvägssystemet på de statliga järnvägarna. 197 miljarder avsätts till drift och underhåll av statliga vägar. Målet är att stärka vägnätet för att 90 procent av de vägar som är viktigast för näringslivet ska klara tunga fordon (bärighetsklass BK4). För att värna om framkomligheten på landsbygden och det lågtrafikerade väg­nätet ökar statsbidraget för enskild väghållning till 15 miljarder kronor.

Klimatsmartare transportsystem 
Omfattande åtgärder för att stärka den svenska transportinfrastrukturen ska bidra till ökad till­gänglighet, vidgade arbetsmarknadsregioner, regional utveckling, ökad sammanhållning i landet, förbättrad konkurrenskraft och att nå klimatmålen.
– Vi gör massiva investeringar i järnväg i hela landet, säger Tomas Eneroth. 
– Vi stärker vägnätet, inte minst i landsbygd och nästan trefaldigar satsningarna på sjö­fart. Infra­strukturplanen kommer att ge jobb, nya bostäder och ett klimatsmartare transportsystem.

Satsningar på järnvägen
Regeringen prioriterar ökade satsningar på järn­­vägen och vill satsa på de omdiskuterade hög-hastighetsbanorna som ska binda samman Stockholm–Malmö och Stockholm–Göte­borg. Inledningsvis blir det mer pengar till några del-sträckor.
– Det viktigaste är att öka kapaciteten, säger Tomas Eneroth.
Investeringar ska även ske i utbyggnad av järn­vägen på pendlarsträckan Uppsala–Stock­holm, likaså blir det mer pengar till Malmbanan och Sydostlänken.

Stora projekt under kommande år

Mellersta Sverige
I mellersta Sverige satsar regeringen på att förstärka kapaciteten i järnvägssystemet, bland annat byggs Ostkustbanan Gävle-Kringlan ut. Kapacitetshöjande åtgärder planeras på Mittbanan Östersund–Storlien för att stärka både näringslivet och besöksnäringen. I planen ingår även stora investeringar kring Sundsvall, som utbyggnad till dubbel­spår mellan Sundsvall och Dingersjö samt Sundsvalls resecentrum. För att öka säkerheten på vägarna i mellersta Sverige ingår flera större investeringar, bland annat på sträckan16 Borlänge–Djurås. Ett flertal åtgärder ska även möjliggöra högre hastigheter, exempelvis på väg E45 Rengsjön Älvros och Vattnäs-Trunna.

Västra Sverige
De större investeringarna i västra Sverige leder till att järnvägarna förstärks genom bland annat ny stambana mellan Göteborg och Borås. Åtgärder på Västra stambanan ska ge kapacitetsförbättringar och vid Halmstad C byggs bangården om.
I hela regionen sker även viktiga satsningar på vägar för ökad trafiksäkerhet och bättre tillgänglighet. Några exempel är ombyggnad till mötesfri landsväg av E18 mellan Valnäs och Riksgränsen, deletapp Töcksfors-Bäckevarv, likaså på vägarna E20, E45 och E6.
I Göteborgs hamn fullföljs en farledsfördjupning så att djupgående fartyg ska kunna angöra hamnen. I Trollhättan sker en uppgradering av slussarna.  

Södra Sverige
I södra Sverige ingår järnvägssatsningar på Sydost­länken (Älmhult–Olofström–Karlshamn), ny stambana mellan Hässleholm och Lund och på Kust-till kustbanan. För att förbättra pendlingsmöjligheter sker satsningar genom bland annat dubbelspår på sträckan Maria–Helsingborg C. Ett nytt järnvägs­projekt är Kust-till-kustbanan som får dubbelspår på sträckan Växjö–Räppe (etapp 1 av dubbelspår Växjö–Alvesta), vilket leder till ökad kapacitet. För ökad trafiksäkerhet på vägarna planeras flera större investeringar. Några exempel är E22 Ronneby Ö–Nättraby, väg 26 Hedenstorp–Månseryd, väg 25 Nybro trafikplats Glasporten, väg 40 Nässjö–Eksjö, E22 Förbi Bergkvara och E22 Gladhammar–Verkebäck.

Norra Sverige
Den gröna industriella revolutionen i norra Sverige möter regeringen genom en kraftig satsning på infrastruktur och tidigarelagda investeringar, inte minst på järnvägen. Bland annat blir det en utbyggnad av Norrbotniabanan och åtgärder på Luleå C. Malmbanan ska förstärkas på sträckan Kiruna-Riksgränsen och Svappavaara-Kiruna för att klara tyngre tåg. Mötesstationer på Malm­banan förlängs och stängselsystem och passager för ren och vilt ska uppföras på delen Boden-Gällivare. En satsning görs även på stambanan genom övre Norrland. På vägnätet blir det en särskild satsning på E4 förbifart Skellefteå. Säkra sjötransporter året runt kräver en väl fungerande isbrytarservice nödvändig, därför ingår också en betydande investering i nya isbrytare.

Stockholmsområdet
I Stockholm planeras stora förbättringar för väg- och järnvägstrafiken i hela regionen. En av järnvägssatsningarna är en utbyggnad till fyra järnvägsspår mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm. På E4:an ska Förbifart Stockholm färdigställas, likaså bidrar flera anslutande vägprojekt till ökad kapacitet på vägarna. Satsningar sker också på Tvärförbindelse Södertörn. För järnvägstrafiken fortsätter den stora utbyggnaden av Mälarbanan mellan Tomteboda och Kallhäll. Till sjöss ska kapaciteteten och säkerheten förbättras på farleden mellan Landsort och Södertälje och bidrar till överflyttning av gods från väg till sjöfart. En ny trafikplats, Hovsjö i Södertälje, leder till förbättringar för näringslivet. Vidare ska det byggas ny tunnelbana mellan Älvsjö och Fridhemsplan.

Östra Mellansverige
Satsningar i östra Mellansverige är bland annat projektet Mälaren/väg 55 där Hjulstabron ska byggas om för att underlätta överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart. I planen ingår också att genomföra en ombyggnad av E22 förbi Söderköping.

Kopiera länk
Copy

Artikelarkiv