En ökad samverkan kring olycks- och tillbudsrapportering skulle ge bättre förut sättningar för att identifiera problem och sätta in rätt åtgärd för att minska risken för olyckor.

Vägarbetsplatser ska bli säkrare för både vägarbetare och trafikanter

Publicerad: 26 Jan 2023
I ett projekt har forskare vid VTI tittat på hur vägarbetsplatser ska bli säkrare för både vägarbetare och trafikanter.

Forskarna föreslår bland annat en gemensam databas, som samlar olycksstatistik från olika entreprenörer och konsulter som arbetar på och vid väg. En ökad samverkan kring olycks- och tillbudsrapportering skulle ge bättre förutsättningar för att identifiera problem och sätta in rätt åtgärd för att minska risken för olyckor. Information om olyckor och incidenter i anslutning till vägarbeten registrerar entreprenörer i byggprocessen i egna databaser idag. Varje enskilt företag kan på så vis få kunskap om bakomliggande orsaker och kan säkerställa att händelserna inte upprepas. Däremot saknas samordning av datainsamling mellan de olika aktörerna.
– Vi ser att ett ökat samarbete mellan olika aktörer i byggprocessen, avseende tillbuds- och olycksrapportering, skapar förutsättningar för förbättrad säkerhet och framkomlighet vid vägarbeten. En gemensam databas med statistik om olyckor och incidenter skulle innebära många fördelar, det underlättar upptäckt av problem för att kunna införa rätt åtgärder, säger Sonja Forward, senior forskare vid VTI.

Trafikfarliga beteenden
Studien visar att det finns flera områden som skapar en farlig och otrygg arbetsmiljö för de som arbetar på väg och en ökad risk för trafikanterna.
– Höga hastigheter eller bristande hastighetsanpassning är ett återkommande problem i trafiken. Vid vägarbeten är det den överlägset vanligaste rapporterade bristen. Ett problem är även att trafikanordningar är otillräckliga vid vissa vägarbeten. Även när fartdämpande åtgärder används hittar trafikanterna nya sätt att kringgå trafikanordningarna.
– Vissa snirklar sig mellan avspärrningarna, runt farthinder och på gång- och cykelbanor. Några kör mot trafiksignal eller mot flaggvaktens tecken, mot trafiken eller kör om arbetsfordon på fel sida via vägrenen eller till och med via rastplatser. Allt för att komma förbi vägarbetsfordonet så fort som möjligt, säger Sonja Forward En risk som lyfts upp i rapporten handlar om hot och våld, som kan kopplas till bristande respekt för de som arbetar vid väg.
– Hot och våld mot trafikvakter händer tyvärr alldeles för ofta och kan leda till både fysiska och psykiska skador, inte minst för trafikvakterna, men även för vägarbetare och medtrafikanter. I vissa fall kan det finnas anledning att överväga andra metoder som trafikljus, bom och lots, avslutar Sonja Forward.

Kopiera länk
Copy

Artikelarkiv