Infrastrukturminister Anna Johansson - ”Människor ska kunna arbeta, bo och resa i hela landet…”

Hon har varit politiskt aktivt sedan slutet av 80-talet, heltidspolitiker sedan 2009 och utsågs till statsråd och infrastrukturminister av Stefan Löfven efter riksdagsvalet 2014. Anna Johansson berättar att hon alltid har brunnit för jämställdhetsfrågor, rättvisa villkor och ett samhälle med alla människors lika värde.

Hon tycker att infrastruktur är ett spännande område med stora utmaningar.

– Att kommunikationer och transporter fungerar berör alla och är viktigt för att vår vardag ska fungera. Infrastruktur är väldigt brett, allt från stora principiella frågor till frågor med detaljinriktning, säger hon.

 

Vad är bra infrastruktur?

– Bra infrastruktur bidrar till att göra livet bättre för fler, bidrar till långsiktig hållbarhet och det är intressant att se hur transporter fungerar och bidrar till detta, svarar Anna Johansson. Regeringens mål är ett jämlikt Sverige som håller ihop. Här har transportpolitiken sin givna plats.

– Människor ska kunna arbeta, bo och resa i hela landet och företags konkurrenskraft ska stärkas genom goda transportmöjligheter för gods. Genom innovation och effektivitet ska också hela transportsystemets klimatpåverkan minska.

 

Miljarder till järnvägar och vägar

Regeringen har höga ambitioner för att säkerställa kvaliteten på befintlig infrastruktur. Den viktigaste uppgiften under mandatperioden anser Anna Johansson är att få ordning på järnvägsunderhållet.

– Det går inte att lösa allt under den perioden, men vi måste vidta åtgärder som syftar till att förbättra järnvägssystemets funktionalitet för att möta näringslivets behov av godstransporter, förbättrad arbetspendling samt främja regional tillväxt och landsbygdens förutsättningar.

Förra året genomfördes underhållsåtgärder för totalt 19 miljarder kronor på vägar och järnvägar. Av detta var 620 miljoner kronor en extra satsning, utöver tidigare anslag, som regeringen lade på järnvägsunderhåll. Ännu större satsningar sker de närmaste åren.

– Vi tillför 1 240 miljoner kronor per år 2016– 2018 till underhåll av järnvägar. Det är en ökning med 20 procent jämfört med tidigare regering. Dessutom tillför vi 100 miljoner kronor per år 2016-2019 till järnvägsunderhåll i landsbygd.

När det gäller underhållet av vägar inriktas satsningen på åtgärder för bärighet, tjälsäkring och beläggning. Åtgärder som är viktiga för att öka säkerheten och förbättra funktionen på vägnätet på landsbygden och bidrar till att främja resande, näringslivets transporter och den regionala tillväxten.

– Till vägunderhåll tillför vi 100 mijoner kronor per år för perioden 2016-2019, säger Anna Johansson.

 

Gäller att prioritera

Nyligen uttryckte Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon att anslagen till underhåll av järn-väg behöver öka till 13 miljarder kronor om året för att kunna ha samma nivå på järnvägen som idag även under kommande år. Trafikverket varnar till och med för att man kan tvingas stänga en del banor och slopa nya viktiga investeringar om det inte blir mer pengar från staten.

– Det är bra att få en bild av hur det verkligen ser ut, samtidigt handlar det om hur effektivt man använder de pengar man har till järnvägsunderhåll, säger Anna Johansson.

– Vi är medvetna om att det är ett eftersatt järnvägsunderhåll sedan lång tid tillbaka samtidigt har också tågtrafiken ökat. Därför har vi nu ökat anslagen med 20 procent, samtidigt krävs stora insatser över tid. Prioriteringen är att stora stråk ska fungera. Det gäller att göra en ordentlig värdering av olika delar i systemet och se hur viktiga de är och var insatser ska göras först, fortsätter Anna Johansson.

Vilka infrastrukturprojekt anser du är de
viktigaste inom den närmaste framtiden?

– Infrastrukturplanering är ett så stort område. Något som jag ser som oerhört viktigt är att vi prioriterar goda arbetsvillkor och en sund konkurrens inom transportsektorn. Vi ser idag exempel på hur människor utnyttjas genom riktigt usla arbetsvillkor i Sverige 2016. Vi måste försvara det system som vi byggt upp i Sverige och tillsammans med starka parter på arbetsmarknaden arbeta för goda sociala villkor inom transportnäringen. Allt hotas i grunden när vi får osunda konkurrensvillkor och extremt låga löner från vissa branscher.

 

Sveriges största investering

När det gäller nya infrastrukturobjekt hänvisar Anna Johansson till att de inte tar ställning till det förrän riksdagen beslutar om den nationella planen 2018. Hon framhåller ändå att viktiga projekt är exempelvis höghastighetsbanan. Anna Johansson tog i januari emot Sverige-förhandlingens delbetänkande Hög-hastig-hetsjärn-vägens finansiering och kommersiella förutsättningar.

– Nya stambanor för höghastighetståg är en viktig satsning för att knyta ihop Sverige och landets storstadsregioner och bygga starkare arbetsmarknadsregioner. Det är en investering som är den största i Sverige på 150 år, enligt en ny prognos från Trafikverket handlar det om ett spann mellan 190 och 320 miljarder kronor.

 

Ny bro över Öresund

En betydelsefull länk är också ny förbindelse över Öresund, där man ser på en ny bro mellan Helsingborg och Helsingör.

– Inga pengar finns avsatta men förberedande arbete pågår, säger hon och fortsätter:

– Öresundsregionen är viktig och har en ökande befolkning. Det är en gemensam arbets-marknad för många människor och stor pendling mellan Malmö och Köpenhamn. Det är också en viktig region för många godstransporter, som blir än viktigare när en ny fast för-bindelse står klar mellan Tyskland och Danmark.

Kommande satsningar handlar också om att starta bygget av Norrbotniabanan och att höja kvaliteten på såväl Norra stambanan och sträckan Boden–Bastuträsk som på Västra stambanan, närmast på sträckan Göte-borg–Alingsås.

– I Göteborg handlar det om hela västsvenska paketet, så det pågår både stora och mindre projekt av olika slag.

 

Knyter samman hela tåg-Sverige

Anna Johansson lyfter också fram att City-banan i Stockholm får stor betydelse för hela järnvägens infrastruktur. Hon åkte själv en prov-tur tidigare i år.

– Det är intressant och se hur så stora och komplexa objekt tar form och att få förståelse för vilket enormt arbete som krävs i en process som denna. Citybanan som invigs 2017 får stor betydelse för en effektiv pendeltågstrafik i Stock-holm, men är minst lika viktig för ökad punktlighet i hela Sveriges tågsystem, säger Anna Johansson. Hon noterar att det var regeringen Persson som tog initiativet till City-banan.

 

Säkrare för cyklister

Till sommaren ska arbetet med en nationell cykelstrategi vara klart.

– Detta sker i samverkan med bransch- och intresseorganisationer och myndigheter samt SKL, Sveriges kommuner och landsting. För-delarna med att cykla är många. Det är bra för hälsan, bra för miljön men samtidigt är olycks-statistiken negativ. Arbetet för en nationell cykel-strategi syftar till att öka cyklandet och öka trafiksäkerheten för cyklister. I stadsplanering handlar det om att göra cykelvägar säkrare. Kommunerna har en central roll i arbetet för att främja cykling genom deras ansvar för cykel-infrastrukturen i tätorterna.

Anna Johansson är nu den fjärde kvinnliga infrastrukturministern i rad efter Ulrika Messing 2002-2006, Åsa Torstensson 2006-2010 och Catharina Elmsäter-Svärd 2010-2014.

– Det är intressant att det har varit så i Sverige. När jag möter kollegor i andra länder är det en manlig dominans.