Sveriges nu största byggprojekt rullar på

Förbifart Stockholm är ett av Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt.  Projektet beräknas kosta cirka 28 miljarder kronor, varav 80 procent finansieras av trängselskatt och 20 procent av staten. Hela leden mäter 21 kilometer, drygt 18 kilometer ska gå i tunnel.

Om tio år beräknas Förbifart Stockholm och en av världens längsta tunnlar i stadsmiljö vara klar.

 

Att det idag bara finns en större väg – Essinge-leden – när trafikanter ska passera Stockholm eller ta sig mellan de norra och södra delarna i regionen gör hela transportsystemet i Stock-holmsområdet mycket sårbart.

Den nya E4-leden ska gå väster om Stock-holm, binder samman de norra och södra läns-delarna och ska avlasta både Essingeleden och innerstaden samt minska sårbarheten i Stockholms trafiksystem. Restiden för den nya sträckan beräknas till 15 minuter.

 

Historisk händelse

Sveriges största byggprojekt har visserligen pågått sedan 2006 men stoppades en längre tid innan återstarten i januari 2015. Nu rullar arbetet på för fullt.

Den 21 januari i år avfyrade man de första tunnelsprängningarna i Skärholmen. Trafik-verket såg det som öppningssalvan för hela projektet. På plats var bland andra Trafik-verkets generaldirektör Lena Erixon och För-bi-fart Stockholms projektchef Johan Brantmark.

– Det är en historisk händelse att vi nu börjar bygga tunnlarna i Förbifart Stockholm. Tunnelarbetena ska pågå i sex år. Det är samman-lagt omkring 50 kilometer tunnlar som ska byggas och 19 miljoner ton berg ska sprängas ut, sa Johan Brantmark.

Skärholmen blir ett nav för kollektivtrafiken i södra Stockholm. Sprängningen gjordes där på- och avfarter för bussar i kollektivtrafik ska byggas.

 

Pågående anläggningsarbeten

När året är slut räknar projektchef Johan Brantmark med att Trafikverket kommer att ha pågående anläggningsarbeten längs hela tunnel- och vägsträckningen – från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr.

Förbifart Stockholm omfattar sex entreprenader för huvudtunnlarna och åtta för trafikplatser.

Dessutom är det många upphandlingar för bland annat förberedande arbeten och installationer av tekniska system. Enligt Johan Brantmark har de handlat upp ungefär en tredjedel av de anläggningsentreprenader som man ska handla upp. Han framhåller att de fått duktiga och kompetenta entreprenörer till projektet.

Entreprenaderna för Förbifart Stockholm upphandlas både som totalentreprenader och utförandeentreprenader. Projektet har alla nödvändiga tillstånd för att kunna drivas med full kraft och beräknas pågå till och med 2025.

 

Långa sträckor i tunnel

Genom att Förbifart Stockholm i huvudsak går i tunnel påverkas stads- och landskapsk-araktären så lite som möjligt. Samtidigt tar man stor hänsyn till den kringliggande miljön så att djur och natur påverkas så lite som möjligt.

Att vägen kommer att gå långa sträckor i tunnel kostar i sin tur mer. Trots att kostnaden är hög för Förbifart Stockholm, cirka 28 miljarder kronor, beräknar man att nyttan enligt de samhällsekonomiska kalkylerna blir ännu större genom snabbare resor och transporter i regionen.

 

Sex trafikplatser

Projektet består till största delen av tunnlar men en hel del arbete görs också ovan mark.

Det kommer att bli sex trafikplatser där Förbifart Stockholms tunnlar ansluter till befintligt vägnät på ytan. Två större trafikplatser byggs i anslutning till befintlig E4 vid Kungens kurva och i Häggvik. Däremellan ska förbifarten ansluta i Akalla, vid E18 i Hjulsta, till väg 275 Bergslagsvägen i Vinsta och till väg 261 Ekerövägen på Lovön.

 

Märks redan…

Redan nu märker trafikanter och boende att arbetet börjat på allvar. Ett exempel är en ny gång- och cykelbro som har lyfts på plats över E4:an i höjd med Heron City för att knyta samman Kungens kurva och Skärholmen. Stål-bron över motorvägen är 54 meter lång och betydligt större än en vanlig bro eftersom Södertörn Fjärrvärme ska ha sina ledningar inuti bron.

Intill Johannelunds tunnelbanestation i Vinsta har man börjat bygga en tunnelinfart. För att undvika att skador uppstår på tunnelbanan och närliggande teknikutrymmen måste man innan sprängningar sker såga isär berget genom vajersågning. Bergentreprenaden i Johannelund är en av projektets största.

Vid Sätra varv pågår arbetet med att bygga en arbetstunnel, via den kommer in- och uttransporter till en del av Förbifart Stockholm att ske under byggtiden. Ytterligare en arbetstunnel byggs i Akalla.

 

På 60 meters djup

Tunnlarna i projektet utformas med två separata tunnelrör med vardera tre körfält i respektive riktning. Den längsta tunneln mellan Kungens kurva och Lunda blir 16,5 km lång. Norr om Hjulsta går en kortare tunnel på 1,8 km under Järvafältet.

Delvis kommer den nya sträckningen att gå på nästan 60 meters djup. Där leden passerar sunden norr och söder om Kungshatt och mellan Lovö och Grimsta ligger den minst 15 meter under Mälarens bergbotten.

 

Bygger tillfälliga hamnar

Genom att tunnlarna byggs djupt nere i berget kommer det att bli stora volymer med krossat berg som ska tas omhand på ett effektivt och miljöanpassat sätt. För att inte belasta vägnätet med många tunga transporter kommer tre till-fälliga hamnar att anläggas: en vid Sätra varv och två på Lovö. Därifrån kommer ungefär hälften av alla bergmassor att transporteras bort med pråmar till tillfälliga mottagningsplatser.

 

Fakta Förbifart Stockholm

  • Förbifart Stockholm blir 21 kilometer lång, varav 18 kilometer går i tunnel.
  • Förbifarten byggs med tre körfält i vardera riktningen.
  • Den totala byggtiden beräknas till tio år.
  • Kostnaden beräknas till cirka 28 miljarder kronor.
  • Restiden för den nya sträckan beräknas till 15 minuter.

Källa: Trafikverket