Västerås C bör byggas om

På sikt finns behov av att bygga om spåren och järnvägsstationen i Västerås för att klara tågtrafik och resenärsströmmar. Järnvägen upplevs idag som en barriär i staden. Nuvarande anläggning har också spår- och signaltekniska brister, som bromsar en utveckling av trafiken. Miljön för resenärerna upplevs inte som funktionell och det förekommer att folk springer över spåren.

 

Ny levande stadsdel

Västerås stad driver stadsbyggnadsprojektet 3B (Bygga Bort Barriärer). Målet är att utveckla området runt Västerås resecentrum till en hållbar, stadsmässig och levande stadsdel. Det nya resecentret förväntas förbättra och underlätta resandet, genom hög tillgänglighet, god service samt erbjuda smidiga byten mellan samtliga trafikslag.

Arbetet innebär ny utformning av Västerås C och ny uppställning för persontåg för att kunna svara upp mot en förväntad trafikökning fram till år 2050.

 

Utredning pågår

I samarbete med Västerås stad har Trafikverket börjat titta på utformningen av järnvägen i anslutning till resecentrum. Syftet är alltså att utforma en anläggning som klarar behoven fram till år 2050.

Arbetet med framtagande av järnvägsplan för ombyggnation är beroende av eventuell, framtida finansiering. Projektet finns inte med i gällande nationell investeringsplan för åren 2014-2025, men planen revideras vart 3-4 år. Under förutsättning att projektet kommer med i Nationell plan och får finansiering kommer utredningen att fortsätta.


Foto: BIG Bjarke Ingels Group