– Kompetens är nyckeln, särskilt i en bransch som vår, för att kunna leverera kvalitet i våra uppdrag, säger Anna Yman på Sweco.

Angeläget att tidigt lyfta ingenjörskonsten bland unga

Publicerad: 16 Dec 2021
För att intressera ungdomar för ingenjörsyrket är det viktigt att lyfta, tydliggöra och ha ett fokus på ingenjörskonsten redan i grundskolan. Det anser Anna Yman, divisionschef för Swecos konsulter inom transport.

Sweco är med 17 500 arkitekter, ingenjörer och andra specialister ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa. Swecos konsulter utvecklar och planerar framtidens hållbara samhällen. De är också med och utformar effektiva och hållbara transportsystem, allt från vägar, järnväg och tunnelbana till broar, tunnlar och resecentrum. Ett växande område är järnvägsdesign, där Sweco med drygt 1200 experter på området, varav 600 i Sverige, har en ledande position i norra Europa.

En generell kompetensbrist
Kompetensförsörjning är en stor utmaning. Det gäller att attrahera ungdomar, möta behov som uppstår vid stora pensionsavgångar framöver, samt utveckla befintliga medarbetare.
– Vi arbetar med kompetensförsörjning på olika sätt. Kompetens är nyckeln, särskilt i en bransch som vår, för att kunna leverera kvalitet i våra uppdrag, säger Anna Yman. Att jobba med strategisk kompetensförsörjning är en viktig del i Swecos affärsplan.
– Vi ser en generell kompetensbrist på ingenjörssidan, inte bara i Sverige utan i hela Europa inom Swecos kompetensområden. Inom transportinfrastruktur ser vi det inom exempelvis väg, järnväg samt berg- och geoteknik. Det har en längre tid varit kompetensbrist och den är fortfarande ökande. Det gäller bland annat uppdragsledare, som leder komplexa och stora
infraprojekt, berättar Anna.

Tydliggöra ingenjörskonsten
Sweco kartlägger kompetensbehovet på olika sätt.
– Vi följer trender och behov inom samhällsutveckling och får prognoser som vi jobbar med. Vi lägger mycket energi och stor kraft på att möta studenter, samt erbjuda exjobb och praktik som kan leda till en anställning efter studierna.
– Ett viktigt område är att vi engagerar oss i yrkesutbildningar så att det kommer ut personer med rätt kompetens, kopplat till efterfrågan och behov. Anna ser inga brister i de utbildningar som finns, ändå är det svårt att attrahera ungdomar.
– Tyvärr har vi en sådan trend, att den kompetens vi behöver lyckas inte attrahera ungdomar i tillräckligt hög grad till de utbildningar som finns. Det är svårt att nå ut med vilken spännande roll man har som ingenjör i samhällsbyggandet. Därför behöver vi lyfta, tydliggöra ingenjörskonsten redan i grundskolan, säger Anna.
– Det blir allt viktigare att också ta vara på digitaliseringens möjligheter. Vi har en avdelning inom teknik och utveckling som driver utveckling och innovationer. Där behöver vi också fortbilda oss och öka vår kompetens. För att få en stark kompetenspool samarbetar vi också med kollegor inom Sweco i andra länder.

Attraktiv arbetsgivare
För att attrahera nya medarbetare måste man uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.
– Det är viktigt att stå upp för tydliga värderingar som hållbarhet och en värdegrund när det gäller mångfald bland våra medarbetare.

Vilka möjligheter finns det till karriärval inom Sweco?
– En allt högre hastighet när det gäller samhällsutveckling och mer komplexa projekt gör att man löpande måste lära nytt och snabbt. Beroende på vilken utveckling det gäller har vi ett antal karriärvägar med tre huvudspår. Det är att utvecklas som specialist, uppdragsledning och linjechef. Företaget uppmuntrar också rörelse och att kunna byta spår inom Sweco. Genom att Sweco har stora internationella projekt kan vi även erbjuda intressanta jobb i internationell miljö, med möjligheter att fördjupa kompetens och få arbeta med kollegor i andra länder, avslutar Anna Yman.

Läs mer på www.sweco.se/karriar

Kopiera länk
Copy

Artikelarkiv