Annika Viklund, vd för Vattenfall Eldistri bution och ledamot i elektrifieringskommissionen. Foto: Jeanette Hägglund

Elektrifieringslöften ska påskynda omställningen av tunga transporter

Publicerad: 25 Mar 2022
Regeringens elektrifieringskommission har presenterat 17 elektrifieringslöften från sammanlagt 252 aktörer runt om i landet. Syftet är att ställa om och påskynda elektrifieringen av de regionala godstransporterna med lastbil.

Sveriges långsiktiga mål är att senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Transporter genererar cirka en tredjedel av växthusgasutsläppen och vägtrans porter orsakar huvuddelen av dessa.

Elektrifiera transportsektorn
Kraftfulla åtgärder behövs för att utsläppen från transporter ska minska i snabbare takt och elektrifiering är en viktig del av lösningen. Där för har regeringen intensifierat arbetet med att elektrifiera transportsektorn, bland annat genom att inrätta en Elektrifierings kommission. Uppdraget för kommissionen är att presen tera hur samhället kan öka takten i arbetet med att elektrifiera de regionala godstransporterna och verka för en snabbare elektrifiering av tunga vägtransporter, arbetsmaskiner, sjöfart och flyg.

Kartlägga behovet av elnät
Kommissionen har presenterat elektrifierings löften från 252 aktörer (regioner, länsstyrelser, näringsliv, universitet och högskolor med flera). Totalt kraftsamlar aktörer i 17 regioner för att påskynda elektrifieringen av de regionala gods transporterna med lastbil. Vattenfall Eldistribution medverkar i elekt ri fieringslöften för tre regioner: Västra Göta lands regionen, Region Uppsala och Region Norr botten. – Inom ramen för elektrifieringslöftet har vi för avsikt att kartlägga behovet av elnät som kommer att krävas för laddning av tunga fordon i de medverkande regionerna och medverka till framtagande av lösningar, som möjliggör en snabb övergång till eldrivna lastbilar, säger Annika Viklund, vd för Vattenfall Eldistri bution och ledamot i elektrifieringskommissionen.

En framtidsbransch
Det kommer att kräva ett omfattande sam arbete för att samhället ska klara av denna om ställning. För att bygga elnät för framtida behov, behövs prognoser från kommuner, regioner, länsstyrelse och tidiga förfrågningar från kunder, samt rätt förutsättningar för att göra det möjligt.– Tillståndsprocesserna för elnät behöver kortas avsevärt, vi behöver kunna bygga på prognos och vi behöver säkra kompetensför sörjningen. När samarbetet mellan transport och energisektorn nu fördjupas behöver vi bli många fler som arbetar med elektrifiering både inom myndigheter och näringsliv. Energi branschen är en framtidsbransch och erbjuder många spännande och utvecklande arbeten, säger Annika Viklund. Utmaningen för elnätet är främst kopplat till omställning av befintlig elintensiv industri, samt tillkommande stora förbrukare. Såväl region som transmissionsnät behöver förstär kas och utvecklas för att möta kundernas för väntningar i omställningen. I exempelvis Västra Götaland och Norr botten  kommer kapaciteten att förstärkas genom planerade projekt hos Svenska Kraftnät och Vattenfall Eldistribution. En effektiv tillstånds prövning och samarbete mellan nätbolag och kunder är viktigt för omställningen. Tillväxten i regionerna ställer krav på att nät företagen kraftsamlar och ökar investerings takten i elnätet. Elektrifieringskommissionens uppdrag pågår fram till december 2022

Kopiera länk
Copy

Artikelarkiv