Engagerar många yrkeskategorier

Publicerad: 22 Apr 2021
Vindkraftsparker på land byggs ofta i områden med ett glest och lågtrafikerat vägnät. Nya vägar och uppställningsplatser behöver byggas och befintligt vägnät kräver ofta förstärkning. Vindkraftsparker genererar samtidigt många transporter.

Markarbeten och den första fasen vid byggnation av en vindkraftspark leder till uppdrag för en rad olika entreprenörer och berör många yrkeskategorier. Det skapar jobb för vägingenjör, skogsarbetare, skogsmaskinförare, lastbilschaufförer, grävmaskinister, dumperförare, maskinförare vid krossningsanläggning, sprängexperter och tekniker för utsättning av vägar. Uppdragen är exempelvis att ansluta nya vägar till befintligt vägnät, anläggning av uppställningsytor för bygg- och lyftmaskiner, samt förstärkning av befintliga vägar. Det kräver i sin tur även transporter av grus- och krossmaterial till området.

Många tunga transporter
Vindkrafttornen, långa rotorblad, maskinhus och övrig utrustning genererar många tunga transporter med lastbilar. Det sysselsätter chaufförer, transportledare och logistikexperter med flera. Den mest volymkrävande delen är betongfundamenten. Dessa eller bergförankring och grundförstärkningsåtgärder kan för varje vindkraftverk generera 50–100 transporter med fabriksbetong. För att bygga fundamenten krävs också andra maskin- och materialtransporter. Sammantaget skapar den fasen jobb för ingenjörer, geologer, bergsborrare, betongarbetare, armerare med flera.

Montage och elkraftnät
Att montera vindkraftverken på fundamenten generar många arbetstillfällen för exempelvis lyftkranförare, montörer, konsulter, tekniker, projektledare, hälso- och säkerhetsansvariga samt administrativ personal. Samtidigt ska lyftanordningar och utrustning för montering av torn, maskinhus och rotorblad transporteras till platsen, vilket också innebär många transporter. Elkraftnätet behöver samtidigt förstärkas. Vindkraftsparker ansluts till elkraftnätet via transformator- och mätstationer. Ofta är dessa de allra tyngsta transporterna

600 meter långa kolonner
Vindkraftsleverantörerna har flaggat för att få köra dispenstransporter med fordonsekipage i kolonn för att minska kostnaden. Tre ekipage i rad skulle då kunna innebära 600 meter långa kolonner. Hinder att ta hänsyn till för dispenstransporter är låg frihöjd under broar, smala broar och vägar, mitträcken vid vissa passager, cirkulationsplatser med snäva radier och låg bärighet med mera.

Kopiera länk
Copy

Artikelarkiv