Enligt forskarna bör överflyttningen av gods ur ett samhällsekonomiskt perspektiv ses som ett av flera medel för att uppnå miljökvalitetsmålen. Foto: Hejdkösa Bilder AB/VTI

Överflyttning av gods ger liten effekt

Publicerad: 25 Mar 2022
Överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart spelar en marginell roll för att nå klimat- och miljömålen. Det finns ändå vissa fördelar med en överflyttning. Det är slutsatserna i ett treårigt forskningsprojekt där VTI har samarbetat med Göteborgs universitet.

Studien har finansierats med medel från Naturvårdsverkets miljö forskningsanslag till stöd för Naturvårdsverkets och Havs och vattenmyndighetens kunskapsbehov. Den nationella godstransportstrategin framhåller behovet om överflyttning och EU har ambitiösa mål. Fram till 2030 ska 50 procent mer gods fraktas på järnväg och 25 procent mer gods transporteras på inre vattenvägar och närsjöfart.
– Vi ser en begränsad överflyttningspotential dels på grund av en begränsad spårkapacitet samt att de varugrupper som bäst lämpar sig för järnväg och sjöfart redan nu i hög grad fraktas med dessa trafikslag, säger Inge Vierth, utredningsledare på VTI.

Alla trafikslag måste minska sin miljöpåverkan
När det gäller påverkan på miljö och klimat säger Inge Vierth:
– Om det är möjligt att nå klimat och miljömålen beror på hur den tekniska utvecklingen påverkar såväl godstransport efterfrågan som utsläppsnivåer inom olika trafikslag. Enligt forskarna bör överflyttningen av gods ur ett samhälls ekonomiskt perspektiv ses som ett av flera medel för att uppnå miljökvalitetsmålen och inte ett mål i sig.
– Resultaten av studien ska tolkas som en uppmaning om att alla trafikslag måste bidra till att minska sin påverkan på klimat och miljö.

Kopiera länk
Copy

Artikelarkiv