Trafikverket studerar olika tekniker för framtida elvägar. Ett av alternativen är konduktiv teknik med kontaktledning i luften ovanför fordonen.

Sveriges första elväg byggs mellan Hallsberg och Örebro

Publicerad: 13 Okt 2021
På en cirka 21 km lång vägsträcka på E20 mellan Hallsberg och Örebro ska Sveriges första permanenta elväg byggas. – Målet är att trafiken ska börja rulla på elvägen i slutet av 2025, säger Roger Ullström, projektledare för elvägspiloten.

Roger Ullström är seniorrådgivare på Trafikverket och arbetar med utveckling av elvägar.
– Vi har sedan några år tillbaka kört ett antal demonstrationsprojekt för elvägar och testat olika tekniker för överföring av elkraft till rörliga fordon, berättar Roger. Trafikverket har fått uppdraget att bygga och driftsätta minst en elväg under de närmaste åren, genom att tillföra en befintlig väg en ny funktion. Elvägar har stor potential att tillsammans med andra lösningar bidra  i omställningen av transportsystemet till fossiloberoende energikällor.

Testar tekniklösningar
Elväg innebär att fordon, primärt lastbilar, kan ladda elkraft dynamiskt under färd.
– Vi har valt ut fyra demonstrationsprojekt. År 2016–2020 testade vi en lösning med traditionell kontaktledning i Sandviken. Vid Arlanda har vi 2018–2021 provat att använda en skena i vägbanan. I Lund pågår en variant med en annan typ av skena som överför el till fordonen. På Gotland har vi ett projekt där vi testar induktiv teknik, trådlös överföring av el från väg till fordon, säger Roger och fortsätter:
– Det är kunskapsinhämtande projekt för att testa och lära oss mer om olika tekniklösningar, såväl konduktiv som induktiv teknik.

Fokus på tung trafik
På E20, mellan Hallsberg och Örebro, kommer vi att få se Sveriges första elväg.
– Trafikverket har beslutat att genomföra en pilot med elväg på E20, en sträcka på drygt två mil med elektrifiering i båda riktningarna, och att testa hela systemet med elväg fullt ut.
– Det är ett spännande projekt, där målet är att i slutet av 2025 vara klara med produktionen och ha elvägen på plats. Arbetet pågår för att skapa förutsättningar, val av tekniklösning och formulera krav i upphandlingen för elväg för att få den produkt vi vill ha, säger Roger.
– Fokus ligger på tung trafik där energibehovet är stort och där det finns en fördel att kunna förflytta sig och samtidigt ladda dynamiskt under färd.

Sverige i framkant
Elvägar men också stationära laddstolpar är lösningar man nu tittar på.
– Jag kan tänka mig att det på sikt mycket väl blir en kombination av elvägar och laddinfrastruktur för stationär laddning. Teknikutvecklingen går väldigt snabbt och det blir spännande att se var hela utbyggnaden tar vägen. Det gäller att jobba på bred front med ett öppet sinne för den teknikutveckling som nu sker, säger Roger. Hur ligger Sverige i förhållande till andra länder inom detta område?
– Sverige ligger i framkant och har en bra position i startfältet för att bidra till ett fossiloberoende transportsystem, säger Roger. På lång sikt föreslår Trafikverket en utbyggnad som ska omfatta 2 400 kilometer elväg till 2037, där de mest trafikerade stråken i landet prioriteras.

Kopiera länk
Copy

Artikelarkiv